cbb80ddc.jpg
Krispy Kreme
朝でないと混み過ぎなので、出勤前に来てます。
朝ドナ

デブ街道マッシグラ…!